Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 15 xuất bản ngày 29/06/2016: 12 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  03/06/2016

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

từ trang 03 đến trang 12
  13/06/2016

Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND v/v duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 13 đến trang 14
  13/06/2016

Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành một số quy định trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 15 đến trang 24
  31/05/2016

Quyết định số 1268/QĐ-UBND v/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2016 - 2020

từ trang 25 đến trang 40
  06/06/2016

Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ

từ trang 41 đến trang 43
  15/06/2016

Quyết định số 1413/QĐ-UBND thành lập Cụm Công nghiệp Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng

từ trang 44 đến trang 45
  15/06/2016

Quyết định số 1414/QĐ-UBND thành lập Cụm Công nghiệp Thanh Minh, thị xã Phú Thọ

từ trang 46 đến trang 47
  06/06/2016

Thông báo số 51/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Việt Trì

từ trang 48 đến trang 50
  21/06/2016

Thông báo số 52/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu tại Hội nghị nghe Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ báo cáo phương án đảm bảo an toàn và di chuyển dân ra khỏi khu vực khai thác đá vôi của đơn vị tại xã Yên Nội, huyện Thanh Ba

từ trang 51 đến trang 52
  17/06/2016

Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm và hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 53 đến trang 57
  22/06/2016

Chỉ thị số 10/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

từ trang 58 đến trang 67
  27/05/2016

Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Phú Thọ

từ trang 68 đến trang 71