Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 07 xuất bản ngày 10/01/2016: 20 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  28/12/2015

Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

từ trang 04 đến trang 13
  28/12/2015

Quyết định số 3328/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Phú Thọ

từ trang 14 đến trang 15
  28/12/2015

Quyết định số 3333/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ

từ trang 16 đến trang 18
  28/12/2015

Quyết định số 3358/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

trang 19
  28/12/2015

Quyết định số 3361/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Phú Thọ

từ trang 20 đến trang 21
  28/12/2015

Quyết định số 3366/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

trang 22
  28/12/2015

Quyết định số 3367/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng Khu vực I năm 2016

từ trang 23 đến trang 24
  28/12/2015

Quyết định số 3368/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

trang 25
  28/12/2015

Quyết định số 3369/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII năm 2016

từ trang 26 đến trang 27
  29/12/2015

Quyết định số 3373/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng Khu vực I năm 2016

từ trang 28 đến trang 39
  29/12/2015

Quyết định số 3374/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII năm 2016

từ trang 40 đến trang 52
  29/12/2015

Quyết định số 3376/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ

từ trang 53 đến trang 54
  29/12/2015

Quyết định số 3388/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

trang 55
  29/12/2015

Quyết định số 3389/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ

trang 56
  24/12/2015

Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

từ trang 57 đến trang 60
  24/12/2015

Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách năm 2016

từ trang 61 đến trang 73
  24/12/2015

Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2016-2020

từ trang 74 đến trang 79
  24/12/2015

Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2016-2020

từ trang 80 đến trang 82
  24/12/2015

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016

từ trang 83 đến trang 86
  24/12/2015

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016

từ trang 87 đến trang 88