Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 06 xuất bản ngày 10/01/2016: 15 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  23/12/2015

Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với người làm công tác khuyến nông cơ sở

từ trang 04 đến trang 11
  23/12/2015

Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND v/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 12 đến trang 16
  29/12/2015

Kế hoạch số 5427/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nư¬ớc tỉnh Phú Thọ năm 2016

từ trang 17 đến trang 24
  31/12/2015

Kế hoạch số 5491/KH-UBND cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020

từ trang 25 đến trang 35
  25/12/2015

Quyết định số 3278/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp huyện Phù Ninh thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Ninh

từ trang 36 đến trang 39
  25/12/2015

Quyết định số 3279/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Việt Trì thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Việt Trì

từ trang 40 đến trang 43
  25/12/2015

Quyết định số 3280/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thanh Ba thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Ba

từ trang 44 đến trang 47
  25/12/2015

Quyết định số 3281/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thanh Sơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Sơn

từ trang 48 đến trang 51
  25/12/2015

Quyết định số 3282/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp, Trung tâm Dạy nghề huyện Lâm Thao thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Thao

từ trang 52 đến trang 55
  25/12/2015

Quyết định số 3283/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp, Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Khê thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cẩm Khê

từ trang 56 đến trang 59
  25/12/2015

Quyết định số 3284/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp, Trung tâm Dạy nghề huyện Tân Sơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Sơn.

từ trang 60 đến trang 63
  25/12/2015

Quyết định số 3285/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp, Trung tâm Dạy nghề huyện Đoan Hùng thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đoan Hùng

từ trang 64 đến trang 67
  25/12/2015

Quyết định số 3286/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dạy nghề Sông Đà - Thanh Thủy thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Thủy

từ trang 68 đến trang 71
  25/12/2015

Quyết định số 3289/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dạy nghề huyện Yên Lập thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Lập

từ trang 72 đến trang 75
  25/12/2015

Quyết định số 3292/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dạy nghề huyện Hạ Hòa thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hạ Hòa

từ trang 76 đến trang 79