Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 06 xuất bản ngày 26/02/2015: 23 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  31/12/2014

Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục cây cấm trồng, cây hạn chế trồng trên đường đô thị thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 04 đến trang 08
  22/01/2015

Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015.

từ trang 09 đến trang 13
  05/02/2015

Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND v/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 14 đến trang 15
  26/12/2014

Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

từ trang 16 đến trang 20
  26/12/2014

Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách năm 2015

từ trang 21 đến trang 25
  26/12/2014

Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020

từ trang 26 đến trang 28
  28/01/2015

Quyết định số 02/2015/QĐ- UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015.

từ trang 29 đến trang 62
  29/12/2014

Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Ba khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016

trang 63
  29/12/2014

Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện Thanh Ba khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 64
  29/12/2014

Nghị quyết số 50/2014/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

trang 65
  29/12/2014

Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với Người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu

từ trang 66 đến trang 68
  30/12/2014

Quyết định số 3468/QĐ-UBND v/v ban hành danh mục tài liệu, vật mang bí mật nhà nước của tỉnh Phú Thọ

từ trang 69 đến trang 74
  31/12/2014

Quyết định số 3545/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ

từ trang 75 đến trang 76
  22/01/2015

Quyết định số 113/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020

từ trang 77 đến trang 83
  31/12/2014

Quyết định số 3544/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Trung tâm Thông tin, tư vấn và dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ

từ trang 84 đến trang 86
  19/01/2015

Quyết định số 81/QĐ-UBND v/v điều chỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016.

trang 87
  22/01/2015

Thông báo số 07/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại Hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh Quy định một số điểm cụ thể về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 88 đến trang 90
  26/12/2014

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Khê Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016

trang 91
  26/12/2014

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

trang 92
  26/12/2014

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016

trang 93
  26/12/2014

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Năm 2015

từ trang 94 đến trang 95
  26/12/2014

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện năm 2015

từ trang 96 đến trang 98
  26/12/2014

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

từ trang 99 đến trang 101