Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 04 xuất bản ngày 04/02/2015: 30 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  15/12/2014

Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND v/v quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015.

từ trang 05 đến trang 07
  19/12/2014

Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND v/v quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

từ trang 08 đến trang 36
  22/12/2014

Nghị quyết số 53/2014/NQ-HĐND xÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HĐND BẦU

từ trang 37 đến trang 39
  22/12/2014

Nghị quyết số 58/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 40
  22/12/2014

Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 41
  22/12/2014

Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thanh Hải

trang 42
  22/12/2014

Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nhạc Văn Tâm

trang 43
  23/12/2014

Nghị quyết số 54/2014/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015.

từ trang 44 đến trang 46
  23/12/2014

Nghị quyết số 55/2014/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

từ trang 47 đến trang 53
  23/12/2014

Nghị quyết số 56/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 2015

từ trang 54 đến trang 58
  23/12/2014

Nghị quyết số 57/2014/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015.

từ trang 59 đến trang 60
  23/12/2014

Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 61
  23/12/2014

Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 62
  23/12/2014

Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện Khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

trang 63
  23/12/2014

Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

trang 64
  23/12/2014

Nghị quyết số 64/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế, HĐND huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 65
  23/12/2014

Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế, HĐND huyện khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016.

trang 66
  19/12/2014

Nghị quyết số 07/2014/NQ – HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2015

từ trang 67 đến trang 70
  19/12/2014

Nghị quyết số 08/2014/NQ–HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

từ trang 71 đến trang 76
  19/12/2014

Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

từ trang 77 đến trang 78
  26/12/2014

Quyết định số 3379/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

từ trang 79 đến trang 80
  27/12/2014

Quyết định số 3388/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 81
  27/12/2014

Quyết định số 3389/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 82
  18/12/2014

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Ông Chử Đức Khoa

trang 83
  18/12/2014

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Ông Khổng Mạnh Hùng

trang 84
  18/12/2014

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016

trang 85
  18/12/2014

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng Ban Pháp chế, HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016

trang 86
  18/12/2014

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016

trang 87
  18/12/2014

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016

trang 88
  19/12/2014

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015

từ trang 89 đến trang 93