Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 02 xuất bản ngày 25/02/2014: 12 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  10/01/2014

Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn công đức tu bổ, xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng

từ trang 03 đến trang 07
  14/01/2014

Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014.

từ trang 08 đến trang 12
  23/01/2014

Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân huyện Hạ Hòa

từ trang 13 đến trang 16
  26/12/2013

Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập năm 2014.

từ trang 17 đến trang 25
  26/12/2013

Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND về dự toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2014

từ trang 26 đến trang 28
  26/12/2013

Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập năm 2014

từ trang 29 đến trang 31
  16/01/2014

Quyết định số 155/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ

từ trang 32 đến trang 35
  17/01/2014

Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý I năm 2014.

từ trang 36 đến trang 37
  22/01/2014

Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 38 đến trang 42
  16/01/2014

Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ, tỉnh Phú Thọ

từ trang 43 đến trang 66
  17/01/2014

Quyết định số 178/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường được giải quyết tại Văn phòng UBND tỉnh

từ trang 67 đến trang 72
  20/01/2014

Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

trang 73