Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 01 xuất bản ngày 15/01/2014: 29 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  16/12/2013

Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cụ thể một số điểm về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 05 đến trang 11
  16/12/2013

Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành Ngân sách địa phương năm 2014.

từ trang 12 đến trang 23
  20/12/2013

Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015

từ trang 24 đến trang 26
  25/12/2013

Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

từ trang 27 đến trang 31
  25/12/2013

Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán chi Ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2014

từ trang 32 đến trang 35
  25/12/2013

Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về việc tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Khê đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

từ trang 36 đến trang 40
  19/12/2013

Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

từ trang 41 đến trang 48
  19/12/2013

Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 2014

từ trang 49 đến trang 52
  19/12/2013

Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014.

từ trang 53 đến trang 55
  19/12/2013

Nghị quyết số 49/2013/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014.

từ trang 56 đến trang 57
  19/12/2013

Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện.

trang 58
  07/01/2014

Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

từ trang 59 đến trang 76
  18/12/2013

Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

từ trang 77 đến trang 84
  23/12/2013

Quyết định số 3337/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện và Ủy viên UBND huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 85
  23/12/2013

Quyết định số 3338/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện và Ủy viên UBND huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 86
  23/12/2013

Quyết định số 3339/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ

từ trang 87 đến trang 88
  23/12/2013

Quyết định số 3342/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND thành phố Việt Trì, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 89
  23/12/2013

Quyết định số 3356/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ

từ trang 90 đến trang 91
  23/12/2013

Quyết định số 3358/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

trang 92
  23/12/2013

Quyết định số 3359/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND thành phố Việt Trì, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 93
  24/12/2013

Quyết định số 3366/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

từ trang 94 đến trang 95
  24/12/2013

Quyết định số 3368/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND Tam Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 96
  24/12/2013

Quyết định số 3369/QĐ-UBND v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

trang 97
  27/12/2013

Quyết định số 3386/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

trang 98
  27/12/2013

Quyết định số 3395/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 99 đến trang 116
  30/12/2013

Quyết định số 3468/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 117
  27/12/2013

Quyết định số 13393/QĐ-UBND về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các thành viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016

từ trang 118 đến trang 121
  25/12/2013

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện năm 2014

từ trang 122 đến trang 124
  25/12/2013

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Năm 2014

từ trang 125 đến trang 127