Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 10 xuất bản ngày 18/11/2013: 10 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  17/10/2013

Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

từ trang 03 đến trang 17
  23/10/2013

Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Ba khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 18
  23/10/2013

Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu của Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND huyện về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu ( 2011 - 2015) của huyện Thanh Ba

từ trang 19 đến trang 22
  23/10/2013

Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 -2015) của thị trấn Thanh Ba

từ trang 23 đến trang 31
  23/10/2013

Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND về phát triển Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề huyện Thanh Ba, giai đoạn 2013 - 2020

từ trang 32 đến trang 35
  11/10/2013

Quyết định số 2580/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý IV năm 2013.

từ trang 36 đến trang 37
  22/10/2013

Quyết định số 2667/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011 - 2016

từ trang 38 đến trang 39
  29/10/2013

Quyết định số 2731/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 40 đến trang 62
  30/10/2013

Quyết định số 2759/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

từ trang 63 đến trang 80
  11/10/2013

Quyết định số 2565/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

trang 81