Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 24 xuất bản ngày 31/12/2012: 2 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  20/12/2012

Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 02 đến trang 107
  28/12/2012

Quyết định số 3595/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo

từ trang 108 đến trang 112