Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 03/01/2012: 24 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  12/12/2011

Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

từ trang 04 đến trang 09
  12/12/2011

Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND v/v phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009

từ trang 10 đến trang 11
  12/12/2011

Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010

từ trang 12 đến trang 13
  12/12/2011

Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 224/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương; tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015

từ trang 14 đến trang 18
  12/12/2011

Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 225/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015

từ trang 19 đến trang 21
  12/12/2011

Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012

từ trang 22 đến trang 25
  12/12/2011

Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2012

từ trang 26 đến trang 29
  12/12/2011

Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 30 đến trang 31
  12/12/2011

Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012

từ trang 32 đến trang 36
  12/12/2011

Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012

từ trang 37 đến trang 39
  12/12/2011

Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND về chương trình huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt giai đoạn 2011 - 2015

từ trang 40 đến trang 46
  12/12/2011

Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 47 đến trang 54
  12/12/2011

Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020

từ trang 55 đến trang 64
  12/12/2011

Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND về hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015

từ trang 65 đến trang 68
  12/12/2011

Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND về Quy định mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở

từ trang 69 đến trang 70
  12/12/2011

Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND quy định mức thu học phí các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

từ trang 71 đến trang 74
  12/12/2011

Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030

từ trang 75 đến trang 83
  12/12/2011

Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020

từ trang 84 đến trang 93
  12/12/2011

Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch xây dựng thành phố Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

từ trang 94 đến trang 101
  12/12/2011

Nghị quyết số 42/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án công nhận thành phố Việt Trì là đô thị loại I trực thuộc tỉnh

từ trang 102 đến trang 105
  12/12/2011

Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND về Quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 106 đến trang 107
  12/12/2011

Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND về việc Quy định một số chế độ chi hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011 - 2016

từ trang 108 đến trang 114
  12/12/2011

Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với ông Nguyễn Văn Chinh

trang 115
  12/12/2011

Nghị quyết số : 45/2011/NQ-HĐND phê chuẩn việc thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc UBND các huyện: Thanh Sơn, Yên Lập và Tân Sơn

từ trang 116 đến trang 117