Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 01/05/2011: 22 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  25/04/2011

Quyết định số 1416/2011/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

từ trang 04 đến trang 09
  30/03/2011

Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

từ trang 10 đến trang 14
  30/03/2011

Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển giao thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

từ trang 15 đến trang 18
  30/03/2011

Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015

từ trang 19 đến trang 23
  28/12/2010

Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2011 - 2015

từ trang 24 đến trang 28
  28/12/2010

Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND về kế hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Thao đến năm 2015

từ trang 29 đến trang 33
  28/12/2010

Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển Thương mại giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020

từ trang 34 đến trang 37
  06/04/2011

Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011 - 2015

từ trang 38 đến trang 42
  06/04/2011

Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015

từ trang 43 đến trang 52
  06/04/2011

Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về kế hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Phù Ninh đến năm 2020

từ trang 53 đến trang 58
  30/12/2010

Nghị quyết số 105/2010/NQ-HĐND về xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Ba đến năm 2020

từ trang 59 đến trang 66
  13/01/2011

Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND về nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự năm 2011

từ trang 67 đến trang 69
  08/04/2011

Quyết định số 1197/QĐ-UBND về Bộ đơn giá đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện để xác định giá trị còn lại của tài sản lưới điện hạ áp nông thôn, khi tiếp nhận về ngành điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 70 đến trang 93
  06/04/2011

Quyết định số 1116/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

trang 94
  06/04/2011

Quyết định số 1151/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Công tác thanh niên trực thuộc Sở Nội vụ

từ trang 95 đến trang 96
  06/04/2011

Quyết định số 1152/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các ngành thuộc các trường đại học trong nước cần tuyển dụng theo chế độ thu hút trong 2 năm 2011 - 2012

từ trang 97 đến trang 98
  09/04/2011

Quyết định số 1232/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2004 - 2011

trang 99
  09/04/2011

Thông báo số 36/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc tại buổi làm việc với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

từ trang 100 đến trang 102
  19/04/2011

Quyết định số 1305/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ

trang 103
  19/04/2011

Quyết định số 1306/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

trang 104
  20/04/2011

Thông báo số 38/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Cúc về tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng dự án: Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) và dự án: Xây dựng cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2 - QL32 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh - địa bàn thị xã Phú Thọ

từ trang 105 đến trang 106
  25/04/2011

Chỉ thị số 04/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011

từ trang 107 đến trang 109