Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 22 xuất bản ngày 30/12/2011: 9 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  20/12/2011

Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND v/v hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015

từ trang 03 đến trang 07
  20/12/2011

Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở

từ trang 08 đến trang 15
  21/12/2011

Quyết định số 12239/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, nhiệm kỳ 2011 - 2016

từ trang 16 đến trang 35
  20/12/2011

Quyết định số 3994/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2012

từ trang 36 đến trang 47
  13/12/2011

Thông báo số 118/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

từ trang 48 đến trang 52
  20/12/2011

Thông báo số 120/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

từ trang 45 đến trang 48
  15/12/2011

Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012

từ trang 53 đến trang 55
  16/12/2011

Thông báo số 119/TB-UBND ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc tại buổi họp Ban chỉ đạo triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 56 đến trang 58
  20/12/2011

Quyết định số 3999/QĐ-UBND ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 59 đến trang 66