Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 32 + 33 xuất bản ngày 29/12/2010: 10 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  14/12/2010

Nghị quyết số 228/2010/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 03 đến trang 95
  14/12/2010

Nghị quyết số 229/2010/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

từ trang 96 đến trang 102
  14/12/2010

Nghị quyết số 230/2010/NQ-HĐND về Quy hoạch phòng chống lũ của các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

từ trang 103 đến trang 110
  14/12/2010

Nghị quyết số 231/2010/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

từ trang 111 đến trang 117
  14/12/2010

Nghị quyết số 232/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

từ trang 118 đến trang 122
  14/12/2010

Nghị quyết số 233/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011

từ trang 123 đến trang 159
  14/12/2010

Nghị quyết số 234/2010/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2011

từ trang 160 đến trang 162
  14/12/2010

Nghị quyết số 235/2010/NQ-HĐND về Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015

từ trang 163 đến trang 166
  14/12/2010

Nghị quyết số 236/2010/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011

từ trang 167 đến trang 169
  14/12/2010

Nghị quyết số 237/2010/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011

từ trang 170 đến trang 171