Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 20/01/2010: 23 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  31/12/2009

Nghị quyết số 80/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

từ trang 04 đến trang 10
  31/12/2009

Nghị quyết số 81/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Chi ngân sách địa phương Phương án phân bổ ngân sách Thị xã Phú Thọ năm 2010

từ trang 11 đến trang 26
  31/12/2009

Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và kế hoạch các chương trình mục tiêu năm 2010

từ trang 27 đến trang 32
  31/12/2009

Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND về việc tán thành thông qua Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xã Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

từ trang 33 đến trang 34
  31/12/2009

Nghị quyết số 84/2009/NQ-HĐND về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ là đô thị loại III

trang 35
  25/12/2009

Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán chi Ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2010

từ trang 36 đến trang 39
  25/12/2009

Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

từ trang 40 đến trang 43
  25/12/2009

Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2010

từ trang 44 đến trang 53
  24/12/2009

Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

từ trang 54 đến trang 62
  24/12/2009

Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2010

từ trang 63 đến trang 67
  24/12/2009

Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND v/v Phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển kinh tế năm 2010

từ trang 68 đến trang 69
  24/12/2009

Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị quyết số 07/2003/NQ-HĐ ngày 23/07/2003 của HĐND huyện "V/v Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội..."

từ trang 70 đến trang 76
  31/12/2009

Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐNDTS về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2010

từ trang 77 đến trang 80
  31/12/2009

Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2010

từ trang 81 đến trang 90
  31/12/2009

Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Sơn đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015

từ trang 91 đến trang 98
  31/12/2009

Nghị quyết số 89/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2010

từ trang 99 đến trang 104
  31/12/2009

Nghị quyết số 91/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước Và chi ngân sách địa phương năm 2010

từ trang 105 đến trang 107
  07/12/2009

Quyết định số 01/2009/CT-UBNDYL về nhiệm vụ giữ gìn An ninh trật tự năm 2010

từ trang 108 đến trang 110
  07/12/2009

Quyết định số 1492/2009/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Yên Lập

từ trang 111 đến trang 118
  07/01/2010

Nghị quyết số 72/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

từ trang 119 đến trang 125
  07/01/2010

Nghị quyết số 73/2010/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2010

từ trang 126 đến trang 134
  07/01/2010

Nghị quyết số 74/2010/NQ-HĐND thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2010

từ trang 135 đến trang 137
  07/01/2010

Nghị quyết số 75/2010/NQ-HĐND về việc bãi bỏ các Nghị quyết do HĐND xã, thị trấn ban hành trái thẩm quyền, chưa phù hợp với quy định của pháp luật

từ trang 138 đến trang 139