Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 15/01/2009: 34 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  13/01/2009

Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND về thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 05 đến trang 06
  15/01/2009

Quyết định số 129/2009/QĐ-UBND về việc quy định hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ

từ trang 07 đến trang 09
  05/01/2009

Nghị quyết số 68/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

từ trang 10 đến trang 17
  05/01/2009

Nghị quyết số 69/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Chi ngân sách địa phương Phân bổ NSNN trên địa bàn thị xã năm 2009

từ trang 18 đến trang 28
  05/01/2009

Nghị quyết số 70/2009/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và kế hoạch các chương trình mục tiêu 2009

từ trang 29 đến trang 33
  05/01/2009

Nghị quyết số 71/2009/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp và chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã Phú Thọ năm 2009

từ trang 34 đến trang 37
  05/01/2009

Nghị quyết số 73/2009/NQ-HĐND v/v cho ông Lê Văn Trang thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ 2004-2011

trang 38
  05/01/2009

Nghị quyết số 74/2009/NQ-HĐND v/v dự toán kinh phí hoạt động của HĐND thị xã Phú Thọ năm 2009

từ trang 39 đến trang 40
  05/01/2009

Nghị quyết số 75/2009/NQ-HĐND v/v thông qua quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Phú Thọ

trang 41
  25/12/2008

Nghị quyết số 9/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

từ trang 42 đến trang 52
  25/12/2008

Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán chi ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2009

từ trang 53 đến trang 56
  25/12/2008

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2009

từ trang 57 đến trang 60
  25/12/2008

Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình XKLĐ năm 2009 - 2010

từ trang 61 đến trang 63
  25/12/2008

Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về chương trình tiếp tục đẩy mạnh chương trình phát triển thủy sản huyện Cẩm Khê đến năm 2010

từ trang 64 đến trang 67
  25/12/2008

Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt: Kế hoạch sử dụng đất năm 2009 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

từ trang 68 đến trang 71
  25/12/2008

Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

từ trang 72 đến trang 79
  25/12/2008

Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND v/v Phân bổ quỹ xây dựng trường học thu được năm 2008 còn lại và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 48/2007/NQ - HĐND - KXVII của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII

từ trang 80 đến trang 90
  25/12/2008

Quyết định số 5766/2008/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

từ trang 91 đến trang 95
  25/12/2008

Quyết định số 5767/2008/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách năm 2009

từ trang 96 đến trang 108
  30/12/2008

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

từ trang 109 đến trang 113
  30/12/2008

Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình XKLĐ năm 2009 - 2010

từ trang 114 đến trang 116
  02/01/2009

Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự năm 2009

từ trang 117 đến trang 119
  05/01/2009

Nghị quyết số 63/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

từ trang 120 đến trang 125
  05/01/2009

Nghị quyết số 64/2009/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2009

từ trang 126 đến trang 128
  05/01/2009

Nghị quyết số 65/2009/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dựng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 3 năm (giai đoạn 2008-2010) của huyện Yên Lập

từ trang 129 đến trang 131
  05/01/2009

Nghị quyết số 66/2009/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp hội đồng nhân dân huyện Yên Lập năm 2009

từ trang 132 đến trang 134
  05/01/2009

Nghị quyết số 67/2008/NQ-HĐND ban hành chương trình giám sát của hội đồng nhân dân huyện Yên Lập năm 2009

từ trang 135 đến trang 136
  08/01/2009

Quyết định số 33/QĐ-UBND v/v duyệt đơn giá để tính tiền thuê đất của Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Phú Thọ

trang 137
  08/01/2009

Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Hương Lung, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê đạt chuẩn quốc gia (mức độ I)

trang 138
  08/01/2009

Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Phương Trung, xã Phương Trung, huyện Đoan Hùng đạt chuẩn quốc gia (mức độ I)

trang 139
  09/01/2009

Quyết định số 54/QĐ-UBND v/v duyệt phân bổ 30 tỷ đồng từ nguồn vốn tạm ứng (vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010) để sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ chức nước

từ trang 140 đến trang 141
  12/01/2009

Quyết định số 71/QĐ-UBND v/v Quy định giá thóc để áp dụng thu thuế nhà đất 2009

trang 142
  12/01/2009

Quyết định số 78/QĐ-UBND v/v Phê duyệt nội dung văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Việt Trì do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ

từ trang 143 đến trang 145
  13/01/2009

Quyết định số 81/QĐ-UBND v/v Phê duyệt đề cương chi tiết, dự toán kinh phí thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020

từ trang 146 đến trang 148