Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 38 xuất bản ngày 31/12/2008: 9 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  30/10/2008

Quyết định số 4035/2008 /QĐ-UBND về việc quy định các khu vực khi xây dựng, lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh phải xin phép giấy phép xây dựng

từ trang 03 đến trang 04
  26/12/2008

Quyết định số 3989/2008 /QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 05 đến trang 30
  26/12/2008

Quyết định số 3990/2008 /QĐ-UBND ban hành về đơn giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi

từ trang 31 đến trang 52
  30/12/2008

Quyết định số 4036/2008 /QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ

từ trang 53 đến trang 58
  31/12/2008

Quyết định số 4088/2008 /QĐ-UBND về việc ban hành Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ cao tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

từ trang 59 đến trang 72
  26/12/2008

Quyết định số 3993/NQ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

từ trang 73 đến trang 84
  31/12/2008

Quyết định số 4115/QĐ-UBND- về việc quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục lao động xa hội tỉnh Phú Thọ

từ trang 85 đến trang 86
  31/12/2008

Quyết định số 4116/QĐ-UBND- về việc quy định mức đóng góp của người cai nghiện ma túy bắt buộc trong thời gian không được hưởng trợ cấp tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Phú Thọ

từ trang 87 đến trang 88
  31/12/2008

Quyết định số 4117/QĐ-UBND- về việc quy định trách nhiệm đóng góp của người nghiện ma túy, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng

từ trang 89 đến trang 91