Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 34 + 35 xuất bản ngày 20/12/2008: 18 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  16/12/2008

Nghị quyết số 156/2008/NQ-HĐND miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011

trang 04
  16/12/2008

Nghị quyết số 157/2008/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thành viên Ban Văn hóa - Xã Hội HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011

trang 05
  16/12/2008

Nghị quyết số 158/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

từ trang 06 đến trang 11
  16/12/2008

Nghị quyết số 159/2008/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung NQ 82/2006/NQ-HĐND, NQ 83/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 về định mức phân bổ chi thường xuyên NSĐP năm 2007, thời kỳ ổn định NS giai đoạn 2007 - 2010; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSĐP, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp NS thời kỳ 2007 - 2010; NQ 120/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 về sửa đổi, bổ sung NQ 82/2006/NQ-HĐND, NQ 83/2006/NQ-HĐND, NQ 89/2006/NQ-HĐND khóa XVI, kỳ họp thứ 9 về phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư

từ trang 12 đến trang 18
  16/12/2008

Nghị quyết số 160/2008/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách Nhà nước cấp tỉnh năm 2009

từ trang 19 đến trang 43
  16/12/2008

Nghị quyết số 161/2008/NQ-HĐND- về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2007

trang 44
  16/12/2008

Nghị quyết số 162/2008/NQ-HĐND- về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2009

từ trang 45 đến trang 117
  16/12/2008

Nghị quyết số 163 /2008/ NQ-HĐND quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết (%) về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

từ trang 118 đến trang 119
  16/12/2008

Nghị quyết số 164/2008/NQ- HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 120 đến trang 121
  16/12/2008

Nghị quyết số 165/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết (%) Lệ phí đăng ký cư trú, Lệ phí cấp chứng minh nhân dân và Lệ phí cấp bản sao, Lệ phí chứng thực

từ trang 122 đến trang 125
  16/12/2008

Nghị quyết số 166/2008/NQ-HĐND quy định mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh

từ trang 126 đến trang 127
  16/12/2008

Nghị quyết số 167/2008/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND và công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

từ trang 128 đến trang 135
  16/12/2008

Nghị quyết số 168/2008/NQ-HĐND về việc quy định hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ

từ trang 136 đến trang 138
  16/12/2008

Nghị quyết số 170/2008/NQ-HĐND về Chương trình Khuyến công tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008 – 2012

từ trang 139 đến trang 143
  16/12/2008

Nghị quyết số 171/2008/ NQ-HĐND về Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

từ trang 144 đến trang 150
  16/12/2008

Nghị quyết số 172/2008/NQ-HĐND về đào tạo đội ngũ cán bộ công chức có trình độ cao Tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

từ trang 151 đến trang 155
  16/12/2008

Nghị quyết số 173/2008/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009

từ trang 156 đến trang 157
  16/12/2008

Nghị quyết số 174 /2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009

từ trang 158 đến trang 159