Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 34 xuất bản ngày 31/12/2007: 22 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  25/12/2007

Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2008

từ trang 04 đến trang 08
  25/12/2007

Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND về dự toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 2008

từ trang 09 đến trang 11
  25/12/2007

Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu ngân sách phường, xã năm 2008

từ trang 12 đến trang 13
  25/12/2007

Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát của HĐND thành phố Việt Trì năm 2008

từ trang 14 đến trang 16
  19/12/2007

Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2008 của huyện Phù Ninh

từ trang 17 đến trang 23
  19/12/2007

Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008

từ trang 24 đến trang 25
  19/12/2007

Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND v/v đề nghị phân loại đơn vị hành chính huyện Phù Ninh

từ trang 26 đến trang 27
  19/12/2007

Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Ninh giai đoạn 2006 - 2010; định hướng đến năm 2015

từ trang 28 đến trang 31
  19/12/2007

Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp của HĐND, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008

từ trang 32 đến trang 35
  28/12/2007

Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

từ trang 36 đến trang 42
  28/12/2007

Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008

từ trang 43 đến trang 45
  28/12/2007

Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2007

từ trang 46 đến trang 47
  28/12/2007

Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND v/v Phân loại đơn vị hành chính huyện Tam Nông

từ trang 48 đến trang 49
  28/12/2007

Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND v/v Quy hoạch sử dụng đất bổ sung phục vụ việc phát triển lò gạch Tuynen tại xã Thanh Uyên, xã Quang Húc, huyện Tam Nông

từ trang 50 đến trang 51
  28/12/2007

Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; chương trình giám sát của Thường trực, các ban HĐND huyện năm 2008

từ trang 52 đến trang 55
  26/12/2007

Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2008

từ trang 56 đến trang 61
  26/12/2007

Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2008

từ trang 62 đến trang 64
  26/12/2007

Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp HĐND, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008

từ trang 65 đến trang 70
  26/12/2007

Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Thanh Ba

trang 71
  26/12/2007

Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND về chương trình "Giải quyết việc làm giai đoạn 2008 - 2011"

từ trang 72 đến trang 76
  31/12/2007

Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008

trang 77
  31/12/2007

Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

từ trang 78 đến trang 82