Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 33 xuất bản ngày 31/12/2007: 23 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/12/2007

Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp HĐND, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008

từ trang 04 đến trang 06
  26/12/2007

Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2008

từ trang 07 đến trang 14
  26/12/2007

Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán chi Ngân sách huyện; năm 2008

từ trang 15 đến trang 18
  26/12/2007

Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2008 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

từ trang 19 đến trang 21
  26/12/2007

Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp huyện theo Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ

trang 22
  26/12/2007

Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về việc kế hoạch phát triển hệ thống phát thanh truyền hình huyện và Đài truyền thanh cơ sở giai đoạn 2008-2010

từ trang 23 đến trang 24
  21/12/2007

Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

từ trang 25 đến trang 29
  21/12/2007

Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008

từ trang 30 đến trang 32
  21/12/2007

Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Đoan Hùng

từ trang 33 đến trang 34
  21/12/2007

Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008

từ trang 35 đến trang 36
  21/12/2007

Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp HĐND huyện năm 2008

từ trang 37 đến trang 38
  26/12/2007

Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

từ trang 39 đến trang 44
  26/12/2007

Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ chi ngân sách huyện năm 2008

từ trang 45 đến trang 48
  26/12/2007

Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Hạ Hòa

trang 49
  26/12/2007

Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008

từ trang 50 đến trang 52
  27/12/2007

Quyết định số 5586/2007/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

từ trang 53 đến trang 57
  27/12/2007

Quyết định số 5587/2007/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2008

từ trang 58 đến trang 68
  27/12/2007

Quyết định số 5589/2007/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2008

từ trang 69 đến trang 74
  26/12/2007

Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND "Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2008"

từ trang 75 đến trang 78
  26/12/2007

Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Lâm Thao đến năm 2010"

từ trang 79 đến trang 83
  26/12/2007

Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Lâm Thao

trang 84
  26/12/2007

Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008

từ trang 85 đến trang 89
  26/12/2007

Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

từ trang 90 đến trang 93