Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 19 xuất bản ngày 31/12/2006: 11 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/12/2006

Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007

từ trang 03 đến trang 05
  26/12/2006

Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2007 của huyện Đoan Hùng

từ trang 06 đến trang 10
  26/12/2006

Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách năm 2007

từ trang 11 đến trang 14
  26/12/2006

Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn

từ trang 15 đến trang 16
  21/12/2006

Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Hạ Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 -2009

trang 17
  21/12/2006

Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007

từ trang 18 đến trang 21
  21/12/2006

Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2007

từ trang 22 đến trang 26
  21/12/2006

Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2007

từ trang 27 đến trang 29
  21/12/2006

Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND về kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn

trang 30
  25/12/2006

Quyết định số 3372/2006/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

từ trang 31 đến trang 37
  25/12/2006

Quyết định số 3374/2006/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2007

từ trang 38 đến trang 46