Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 14 + 15 xuất bản ngày 31/12/2006: 15 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  08/12/2006

Nghị quyết số 81/2006/ NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

từ trang 03 đến trang 11
  08/12/2006

Nghị quyết số 82/2006/ NQ-HĐND về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007 thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010

từ trang 12 đến trang 22
  08/12/2006

Nghị quyết số 83/2006/ NQ-HĐND về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương; tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ năm 2007 - 2010

từ trang 23 đến trang 34
  08/12/2006

Nghị quyết số 85/2006/NQ-UBND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005

trang 35
  08/12/2006

Nghị quyết số 86/2006/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2007

từ trang 36 đến trang 39
  08/12/2006

Nghị quyết số 88/2006/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010

từ trang 40 đến trang 44
  08/12/2006

Nghị quyết số 89/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh số lượng, nâng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư; nâng mức hỗ trợ tiền lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn

từ trang 45 đến trang 47
  08/12/2006

Nghị quyết số 90/2006/NQ-HĐND về phê duyệt Đề án Phổ cập bậc trung học tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015

từ trang 48 đến trang 53
  08/12/2006

Nghị quyết số 91/2006/NQ-HĐND quy định tạm thời mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề công lập; mức thu học phí ở các trường, lớp Mầm non bán công, Trung học phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 54 đến trang 57
  08/12/2006

Nghị quyết số 92/2006/ NQ-HĐND về danh mục , mức thu, tỷ lệ thu điều tiết các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 58 đến trang 88
  08/12/2006

Nghị quyết số 93/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Phú Thọ

từ trang 89 đến trang 95
  08/12/2006

Nghị quyết số 94/2006/NQ-HĐND về quy hoạch điều chỉnh phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

từ trang 96 đến trang 102
  08/12/2006

Nghị quyết số 95/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính, chia huyện Thanh Sơn thành hai huyện

từ trang 103 đến trang 105
  08/12/2006

Nghị quyết số 96/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007

từ trang 106 đến trang 108
  12/12/2006

Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2007

từ trang 109 đến trang 112