Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 17 xuất bản ngày 31/12/2006: 9 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  29/12/2006

Quyết định số 3655/2006/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2007 - 2010 của tỉnh Phú Thọ

từ trang 03 đến trang 14
  29/12/2006

Quyết định số 3656/2006/QĐ-UBND về giá đất và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 15 đến trang 110
  29/12/2006

Quyết định số 3664/2006/QĐ-UBND v/v ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy Phú Thọ về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2007 - 2010

từ trang 111 đến trang 119
  29/12/2006

Quyết định số 3666/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây chè tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010

từ trang 120 đến trang 121
  29/12/2006

Quyết định số 3667/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010

từ trang 122 đến trang 123
  29/12/2006

Quyết định số 3668/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao vùng trọng điểm tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010

từ trang 124 đến trang 125
  29/12/2006

Quyết định số 3669/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây lương thực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010

từ trang 126 đến trang 127
  29/12/2006

Quyết định số 3670/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010

từ trang 128 đến trang 129
  29/12/2006

Quyết định số 3672/2006/QĐ-UBND v/v quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời kỳ năm 2007 - 2010

từ trang 130 đến trang 132