Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 04 xuất bản ngày 30/05/2006: 22 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/04/2006

Chỉ thị số 08/2006/CT- UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh

từ trang 04 đến trang 06
  11/04/2006

Quyết định số 1019/2006/QĐ-UBND v/v ban hành, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý đê điều và phòng, chống lụt, bão

từ trang 07 đến trang 09
  11/04/2006

Quyết định số 1024/2006/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá dịch vụ công ích đô thị

từ trang 10 đến trang 22
  26/04/2006

Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa giai đoạn 2006 - 2010

từ trang 23 đến trang 26
  26/04/2006

Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - hạ tầng xã hội giai đoạn 2006 - 2010

từ trang 27 đến trang 33
  26/04/2006

Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về phát triển sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2006 - 2010

từ trang 34 đến trang 37
  26/04/2006

Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (giai đoạn 2006 – 2010)

từ trang 38 đến trang 43
  27/04/2006

Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND v/v: Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lâm Thao, chuyển xã Hy Cương, Chu Hóa, Thanh Đình về thành phố Việt Trì theo Quyết định số 277/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

từ trang 44 đến trang 45
  28/04/2006

Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Ninh năm 2006 - 2010

từ trang 46 đến trang 48
  28/04/2006

Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND v/v điều chỉnh địa giới hành chính để chuyển hai xã Hùng Lô, Kim Đức huyện Phù Ninh về thành phố Việt Trì quản lý

từ trang 49 đến trang 50
  25/04/2006

Chỉ thị số 07/CT- UBND về việc tổ chức các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

từ trang 51 đến trang 52
  11/04/2006

Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ

từ trang 53 đến trang 58
  14/04/2006

Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội các nhà doanh nghiệp trẻ

từ trang 59 đến trang 60
  14/04/2006

Quyết định số 1078/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Điều lệ và công nhận Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Phú Thọ

từ trang 61 đến trang 73
  26/04/2006

Quyết định số 1163/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội làng nghề xã Ngô Xá

từ trang 74 đến trang 75
  04/04/2006

Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2004 - 2009

trang 76
  05/04/2006

Quyết định số 961/QĐ-UBND v/v giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 cho Dự án phát triển cây chè tỉnh Phú Thọ, sử dụng vốn AFD

từ trang 77 đến trang 82
  12/04/2006

Quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học – Công nghệ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2005 - 2010

từ trang 83 đến trang 84
  13/04/2006

Quyết định số 1049/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010

từ trang 85 đến trang 86
  19/04/2006

Quyết định số 1111/QĐ-UBND v/v Duyệt mức trợ cước vận chuyển tiêu thụ sản phẩm chè búp tươi năm 2006

trang 87
  19/04/2006

Quyết định số 1112/QĐ-UBND v/v Duyệt mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hoá phục vụ miền núi năm 2006

từ trang 88 đến trang 89
  24/04/2006

Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý dự án chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006 – 2010 huyện Yên Lập

từ trang 90 đến trang 91