Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 03 xuất bản ngày 20/05/2006: 18 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  23/03/2006

Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc UBND tỉnh

trang 04
  23/03/2006

Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Hữu Điền

trang 05
  23/03/2006

Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Ngô Đức Vượng

trang 06
  23/03/2006

Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hôi đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, nhiệm kỳ 2004-2009

trang 07
  23/03/2006

Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nhiệm kỳ 2004-2009

trang 08
  23/03/2006

Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004-2009

trang 09
  06/03/2006

Quyết định số 614/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cụ thể một số điểm về bảo đảm an toàn công trình lân cận, vệ sinh môi trường trong xây dựng công trình tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 10 đến trang 17
  16/03/2006

Quyết định số 724/2006/QĐ-UBND v/v bãi bỏ các Quyết định về ưu đãi đầu tư của tỉnh Phú Thọ

trang 18
  29/03/2006

Quyết định số 877/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

từ trang 19 đến trang 30
  29/03/2006

Quyết định số 878/2006/QĐ-UBND ban hành về đơn giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

từ trang 31 đến trang 58
  29/03/2006

Quyết định số 888 /2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh Phú Thọ

trang 59
  14/03/2006

Chỉ thị số 03/CT- UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

từ trang 60 đến trang 62
  21/03/2006

Chỉ thị số 04/CT- UBND về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy

từ trang 63 đến trang 64
  24/03/2006

Chỉ thị số 05/CT- UBND về việc phát động phong trào thi đua

từ trang 65 đến trang 67
  27/03/2006

Chỉ thị số 06/CT- UBND về việc diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tại huyện Cẩm Khê năm 2006

từ trang 68 đến trang 69
  30/03/2006

Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc đổi tên Khu điều dưỡng thương binh 5 thành Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

từ trang 70 đến trang 71
  14/03/2006

Quyết định số 693/QĐ-UBND về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2005 theo Nghị định số 129/NĐ-CP của Chính phủ, cho các đối tượng thuộc các huyện, thành, thị

từ trang 72 đến trang 90
  30/03/2006

Quyết định số 899/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

trang 91