Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Phát triển kinh tế xã hội : 1 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  13/12/2013

Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014