Tổng tập Công báo năm 2013

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 28 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  15/07/2013

Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Phú Thọ

  15/07/2013

Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND quy định mức thu phí và tỷ lệ (%) phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô được để lại cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  15/07/2013

Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm học 2013 - 2014

  15/07/2013

Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư

  15/07/2013

Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thu, quản lý, sử dụng một số loại quỹ xã hội, nhân đạo, từ thiện và một số khoản huy động các tổ chức, nhân dân đóng góp hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  15/07/2013

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Đức Thiện

  15/07/2013

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016

  15/07/2013

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế công chức năm 2014

  15/07/2013

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2014

  15/07/2013

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2013 đối với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2014

  15/07/2013

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

  13/12/2013

Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

  13/12/2013

Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2011

  13/12/2013

Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012

  13/12/2013

Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND, ngày 22/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

  13/12/2013

Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015

  13/12/2013

Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  13/12/2013

Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  13/12/2013

Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 225/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010; Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015

  13/12/2013

Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014