Tổng tập Công báo năm 2020

Tháng 4-2020 : 12 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  17/01/2020

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND V/v bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

  17/01/2020

Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND V/v bãi bỏ Quyết định số 2427/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  21/01/2020

Quyết định số 17/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2020 (đợt 1)

  17/02/2020

Quyết định số 295/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ

  04/03/2020

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND Bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  04/03/2020

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND Về việc đồng ý đầu tư một số dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

  04/03/2020

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND Thông qua danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thực hiện; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  04/03/2020

Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

  04/03/2020

Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND Quy định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  20/03/2020

Chỉ thị số 02/CT-UBND Về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

  24/03/2020

Quyết định số 06 /2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  27/03/2020

Chỉ thị số 03/CT-UBND Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19