Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 12-2013 : 26 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  04/12/2013

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  04/12/2013

Quyết định số 3123/QĐ-UBND v/v bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ

  04/12/2013

Quyết định số 3168/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Tân Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  09/12/2013

Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  12/12/2013

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Hạ Hòa

  13/12/2013

Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

  13/12/2013

Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2011

  13/12/2013

Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012

  13/12/2013

Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND, ngày 22/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

  13/12/2013

Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015

  13/12/2013

Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  13/12/2013

Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  13/12/2013

Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

  13/12/2013

Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 225/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010; Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015

  13/12/2013

Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014

  13/12/2013

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014

  13/12/2013

Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2014

  13/12/2013

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014

  13/12/2013

Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố và ngân hàng tên để sử dụng vào việc đặt tên đường, phố của thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

  13/12/2013

Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án nâng cấp thị xã Phú Thọ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Phú Thọ vào năm 2016