Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 11-2013 : 26 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  11/10/2013

Quyết định số 2565/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

  11/10/2013

Quyết định số 2580/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý IV năm 2013.

  15/10/2013

Quyết định số 9488/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Việt Trì.

  17/10/2013

Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

  22/10/2013

Quyết định số 2667/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  23/10/2013

Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Ba khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  23/10/2013

Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu của Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND huyện về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu ( 2011 - 2015) của huyện Thanh Ba

  23/10/2013

Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 -2015) của thị trấn Thanh Ba

  23/10/2013

Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND về phát triển Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề huyện Thanh Ba, giai đoạn 2013 - 2020

  29/10/2013

Quyết định số 2731/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  29/10/2013

Quyết định số 2732/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

  30/10/2013

Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  30/10/2013

Quyết định số 2758/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  30/10/2013

Quyết định số 2759/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  31/10/2013

Quyết định số 2778/QĐ-UBND về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.

  01/11/2013

Thông báo số 96/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San tại buổi làm việc với Quỹ tu bổ Đền Hùng

  13/11/2013

Quyết định số 2916/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Phú Thọ

  13/11/2013

Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

  14/11/2013

Quyết định số 2931/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Ba, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  14/11/2013

Quyết định số 2937/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ