Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 01-2013 : 42 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  21/12/2012

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

  24/12/2012

Quyết định số 3537/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2013

  25/12/2012

Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

  25/12/2012

Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển du lịch thành phố Việt Trì đến năm 2020

  25/12/2012

Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp và chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2013

  25/12/2012

Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Việt Trì khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  25/12/2012

Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Việt Trì khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  26/12/2012

Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND1 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

  26/12/2012

Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2013

  26/12/2012

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Cẩm Khê khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  26/12/2012

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Cẩm Khê. Khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  26/12/2012

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê Nhiệm kỳ 2011 - 2016

  26/12/2012

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cẩm Khê khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

  26/12/2012

Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2013

  26/12/2012

Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp HĐND huyện năm 2013

  26/12/2012

Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013

  26/12/2012

Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

  26/12/2012

Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 2013

  26/12/2012

Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013

  26/12/2012

Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013