Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 04 xuất bản ngày 21/04/2020: 6 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  04/03/2020

Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

từ trang 03 đến trang 04
  04/03/2020

Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND Quy định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 05 đến trang 06
  24/03/2020

Quyết định số 06 /2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 07 đến trang 16
  17/02/2020

Quyết định số 295/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ

từ trang 17 đến trang 20
  20/03/2020

Chỉ thị số 02/CT-UBND Về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

từ trang 21 đến trang 26
  27/03/2020

Chỉ thị số 03/CT-UBND Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

từ trang 27 đến trang 29