Tổng tập Công báo năm 2018

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 33 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  20/07/2018

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ

  20/07/2018

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  20/07/2018

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND thông qua Danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

  20/07/2018

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  20/07/2018

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND quy định tỷ lệ phân bổ, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  20/07/2018

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Uỷ viên UBND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  20/07/2018

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

  20/07/2018

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  20/07/2018

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

  20/07/2018

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc thành lập thị trấn Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

  20/07/2018

Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND quy định chi tiết một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  20/07/2018

Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2018 - 2019

  13/12/2018

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  13/12/2018

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

  13/12/2018

Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

  13/12/2018

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Tân Sơn, huyện Tân Sơn (giai đoạn I)

  13/12/2018

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta thực hiện trong năm 2019 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

  13/12/2018

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ

  13/12/2018

Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND quy định các mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  13/12/2018

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Trung tâm Hành chính công và Điều hành đô thị thông minh