Tổng tập Công báo năm 2016

HĐND huyện Thanh Thủy ban hành: 19 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  25/12/2015

Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

  25/12/2015

Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016.

  25/12/2015

Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020

  25/12/2015

Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016

  25/12/2015

Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016

  25/12/2015

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  24/06/2016

Nghị quyết số 01/NQ – HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  24/06/2016

Nghị quyết số 02/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  24/06/2016

Nghị quyết số 03/NQ - HĐND về việc quyết định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  24/06/2016

Nghị quyết số 04/NQ – HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  24/06/2016

Nghị quyết số 05/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  24/06/2016

Nghị quyết số 06/NQ – HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2016 - 2021

  24/06/2016

Nghị quyết số 07/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2016 - 2021

  24/06/2016

Nghị quyết số 08/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2016 - 2021

  24/06/2016

Nghị quyết số 09/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2016 - 2021

  26/07/2016

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND về việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy giai đoạn 2016-2021

  26/07/2016

Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Thủy giai đoạn 2016 - 2020

  26/07/2016

Nghị quyết số 14/NQ- HĐND phê chuẩn quyết toán Ngân sách huyện Thanh Thuỷ năm 2015

  26/07/2016

Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020