Tổng tập Công báo năm 2016

HĐND huyện Lâm Thao ban hành: 12 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  18/12/2015

Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

  18/12/2015

Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2016

  18/12/2015

Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

  18/12/2015

Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

  18/12/2015

Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2015-2020

  18/12/2015

Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020

  18/12/2015

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020

  18/12/2015

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp và hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016

  12/09/2016

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND v/v miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

  12/09/2016

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, nhiệm kỳ 2016-2021

  12/09/2016

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND v/v cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Lâm Thao khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

  12/09/2016

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế, HĐND huyện Lâm Thao khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021