Tổng tập Công báo năm 2016

HĐND huyện Cẩm Khê ban hành: 14 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  24/12/2015

Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

  24/12/2015

Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách năm 2016

  24/12/2015

Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2016-2020

  24/12/2015

Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2016-2020

  24/12/2015

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016

  24/12/2015

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016

  24/06/2016

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Khê Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  24/06/2016

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Khê Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  24/06/2016

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu các chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND huyện Cẩm Khê khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  24/06/2016

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về số lượng thành viên từng ban của HĐND huyện Cẩm Khê khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  24/06/2016

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2016-2021

  24/06/2016

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  24/06/2016

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên UBND huyện Cẩm Khê Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021

  24/06/2016

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện Cẩm Khê khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2016 - 2021