Tổng tập Công báo năm 2016

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 55 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  14/12/2015

Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV).

  14/12/2015

Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Danh mục các dự án đưa ra khỏi Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh

  14/12/2015

Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020

  14/12/2015

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2016

  14/12/2015

Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016

  14/12/2015

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

  14/12/2015

Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014

  14/12/2015

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016

  14/12/2015

Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025

  14/12/2015

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2016

  14/12/2015

Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  14/12/2015

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh về quy định mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở

  14/12/2015

Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016

  14/12/2015

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 229/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

  14/12/2015

Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2016

  14/12/2015

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021

  23/06/2016

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  23/06/2016

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  23/06/2016

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  23/06/2016

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về số lượng thành viên từng ban của HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021