Tổng tập Công báo năm 2013

HĐND huyện Thanh Ba ban hành: 8 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  17/07/2013

Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  17/07/2013

Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với Người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu

  17/07/2013

Nghị quyết số 30/2013/ NQ - HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012

  17/07/2013

Nghị quyết số 31/2013/NQ - HĐND về xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2013- 2020

  23/10/2013

Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Ba khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  23/10/2013

Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu của Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND huyện về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu ( 2011 - 2015) của huyện Thanh Ba

  23/10/2013

Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 -2015) của thị trấn Thanh Ba

  23/10/2013

Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND về phát triển Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề huyện Thanh Ba, giai đoạn 2013 - 2020