Tổng tập Công báo năm 2013

HĐND huyện Đoan Hùng ban hành: 14 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/12/2012

Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

  26/12/2012

Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 2013

  26/12/2012

Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013

  26/12/2012

Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013

  26/12/2012

Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Đoan Hùng giai đoạn 2012 - 2020

  26/12/2012

Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Đoan Hùng đến năm 2020

  25/07/2013

Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện

  25/07/2013

Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016

  25/07/2013

Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016

  25/07/2013

Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ xung thành viên Ban Kinh tế-xã hội, HĐND huyện khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016

  25/07/2013

Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ xung Uỷ viên UBND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  25/07/2013

Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND xÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HĐND BẦU

  25/07/2013

Nghị quyết số 44/2013/ NQ-HĐND về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đến năm 2015

  25/07/2013

Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Huyện Đoan Hùng năm 2012