Tổng tập Công báo năm 2010

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 32 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  06/07/2010

Nghị quyết số 205/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Đặng Đình Vượng

  06/07/2010

Nghị quyết số 206/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Bùi Minh Châu

  06/07/2010

Nghị quyết số 207/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Nguyễn Đình Cúc

  06/07/2010

Nghị quyết số 208/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011

  06/07/2010

Nghị quyết số 209/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011

  12/07/2010

Nghị quyết số 210/2010/NQ-HĐND phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2011

  12/07/2010

Nghị quyết số 211/2010/NQ-HĐND phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế hành chính năm 2011

  12/07/2010

Nghị quyết số 212/2010/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2011

  12/07/2010

Nghị quyết số 213/2010/NQ-HĐND quy định về phõn cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

  12/07/2010

Nghị quyết số 214/2010/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  12/07/2010

Nghị quyết số 216/2010/NQ-HĐND quy định hỗ trợ học phí cho đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đoạn 2010 - 2015

  12/07/2010

Nghị quyết số 217/2010/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung người mắc bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  12/07/2010

Nghị quyết số 218/2010/NQ-HĐND về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư

  12/07/2010

Nghị quyết số 219/2010/NQ-HĐND về việc thông qua đề án công nhận thị xã Phú Thọ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

  12/07/2010

Nghị quyết số 220/2010/NQ-HĐND về việc công nhận xã La Phù, huyện Thanh Thủy đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

  12/07/2010

Nghị quyết số 221/2010/NQ-HĐND về việc đề nghị thành lập thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

  14/12/2010

Nghị quyết số 222/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2004 - 2011

  14/12/2010

Nghị quyết số 223/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011

  14/12/2010

Nghị quyết số 224/2010/NQ-HĐND về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015

  14/12/2010

Nghị quyết số 225/2010/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015