Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 43 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  01/04/2008

Nghị quyết số 131/2008/NQ-HĐND phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

  01/04/2008

Nghị quyết số 132/2008/NQ-HĐND phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành, thị của tỉnh Phú Thọ

  01/04/2008

Nghị quyết số 133/2008/NQ-HĐND quy định một số chế độ, định mức cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Thọ

  01/04/2008

Nghị quyết số 134/2008/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn

  01/04/2008

Nghị quyết số 135/2008/NQ-HĐND về phát triển các loại hình kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác và đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước trong nông, lâm nghiệp giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015

  01/04/2008

Nghị quyết số 136/2008/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với khuyến khích nông viên cơ sở

  22/07/2008

Nghị quyết số 137/2008/NQ-HĐND phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế hành chính năm 2009

  22/07/2008

Nghị quyết số 138/2008/NQ-HĐND phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2009

  22/07/2008

Nghị quyết số 139/2008/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp Nhà nước năm 2009

  22/07/2008

Nghị quyết số 140/2008/NQ-HĐND về Chương trình huy động các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2010

  22/07/2008

Nghị quyết số 141/2008/NQ-HĐND về Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2008 - 2012)

  22/07/2008

Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

  22/07/2008

Nghị quyết số 143/2008/NQ-HĐND về Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến 2015

  22/07/2008

Nghị quyết số 144/2008/NQ-HĐND về việc không thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

  22/07/2008

Nghị quyết số 145/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Mỹ (huyện Phù Ninh) và xã Thanh Vân (huyện Thanh Ba), để thành lập đơn vị hành chính mới

  22/07/2008

Nghị quyết số 146/2008/NQ-HĐND về việc đổi, đặt tên đường và ngân hàng tên để sử dụng vào việc đổi, đặt tên đường của thành phố Việt Trì

  13/10/2008

Nghị quyết số 147/2008/ NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009

  13/10/2008

Nghị quyết số 148/2008/ NQ-HĐND miễn nhiệm thành viên Uỷ viên UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009

  13/10/2008

Nghị quyết số 149/2008/ NQ-HĐND miễn nhiệm thành viên Uỷ viên UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009

  13/10/2008

Nghị quyết số 150/2008/ NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009