Tổng tập Công báo năm 2006

HĐND huyện Hạ Hòa ban hành: 9 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/04/2006

Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa giai đoạn 2006 - 2010

  26/04/2006

Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - hạ tầng xã hội giai đoạn 2006 - 2010

  26/04/2006

Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về phát triển sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2006 - 2010

  26/04/2006

Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (giai đoạn 2006 – 2010)

  21/12/2006

Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Hạ Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 -2009

  21/12/2006

Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007

  21/12/2006

Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2007

  21/12/2006

Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2007

  21/12/2006

Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND về kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn