Tổng tập Công báo năm 2024

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 23 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  12/12/2023

Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND Thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích đất trồng lúa thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

  12/12/2023

Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  12/12/2023

Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  12/12/2023

Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  12/12/2023

Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  12/12/2023

Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  12/12/2023

Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

  12/12/2023

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026¬¬¬¬

  12/12/2023

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026¬¬¬¬

  12/12/2023

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026¬¬¬¬

  12/12/2023

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu

  12/12/2023

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

  12/12/2023

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

  12/12/2023

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND Tạm giao biên chế hành chính năm 2024

  12/12/2023

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND Tạm giao tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024

  12/12/2023

Nghị quyết số 31 /NQ-HĐND Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2024

  12/12/2023

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

  12/12/2023

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  12/12/2023

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND Thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2023

  12/12/2023

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX