Công báo Số 13 Năm 2021

 Năm 2021  Số 13 Ngày 10 tháng 4 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 12-04-2021Quyết định số 845/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh nhiệm vụ bổ sung mục tiêu trong cân đối ngân sách huyện Tân Sơn năm 2021. ––––––––––––––––––– 2
 12-04-2021Quyết định số 849/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh danh mục công trình sử dụng nguồn kinh phí quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2019-2020, huyện Lâm Thao3
 12-04-2021Quyết định số 853/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả theo dõi hiện trạng rừng Tỉnh Phú Thọ năm 20206
 13-04-2021Quyết định số 862/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu đô thị mới Thanh Minh, thị xã Phú Thọ 20
 13-04-2021Quyết định số 864/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 23
 14-04-2021Quyết định số 844/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch được nâng cấp mức độ cung cấp Dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Thọ 29
 15-04-2021Quyết định số 878/QĐ-UBND Về việc phê duyệt và công bố kết quả xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2020 34
 15-04-2021Quyết định số 883/QĐ-UBND Về việc thành lập các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ43
 15-04-2021Quyết định số 884/QĐ-UBND Công nhận xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 47
 19-04-2021Chỉ thị số 5/CT-UBND Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 202148
 20-04-2021Quyết định số 914/QĐ-UBND Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện năm 2021 54
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365