Công báo Số 20 Năm 2021

 Năm 2021  Số 20 Ngày 23 tháng 7 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 07-07-2021Quyết định số 1603/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và phê duyệt cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Thọ 2
 12-07-2021Quyết định số 1712/QĐ-UBND Phê duyệt diện tích đất sản xuất nông nghiệp sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi do các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn tỉnh phục vụ năm 202020
 13-07-2021Quyết định số 1726/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện 29
 13-07-2021Quyết định số 1727/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Nội vụ 36
 18-07-2021Quyết định số 1792/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ 43
 19-07-2021Quyết định số 1827/QĐ-UBND Công nhận xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 49
 20-07-2021Quyết định số 1828/QĐ-UBND Công nhận xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 50
 20-07-2021Quyết định số 1830/QĐ-UBND Công nhận xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 51
 21-07-2021Quyết định số 1833/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ 52
 21-07-2021Quyết định số 1834/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ 71
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365