Công báo Số 22 Năm 2011

 Năm 2011  Số 22 Ngày 30 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 20-12-2011Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND v/v hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 20153
 20-12-2011Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở8
UBND thành phố Việt Trì
 21-12-2011Quyết định số 12239/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, nhiệm kỳ 2011 - 201616
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 20-12-2011Quyết định số 3994/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 201236
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 13-12-2011Thông báo số 118/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường48
 20-12-2011Thông báo số 120/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh45
 15-12-2011Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 201253
 16-12-2011Thông báo số 119/TB-UBND ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc tại buổi họp Ban chỉ đạo triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ56
 20-12-2011Quyết định số 3999/QĐ-UBND ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ59
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365