Công báo Số 25 Năm 2021

 Năm 2021  Số 25 Ngày 4 tháng 10 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 16-09-2021Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2
 24-09-2021Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021 - 2026 5
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 17-09-2021Quyết định số 2349/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (lần 2)7
 21-09-2021Quyết định số 2367/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Đề cương, dự toán kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025 13
 24-09-2021Quyết định số 2401/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (lần 2) 18
 24-09-2021Quyết định số 2406/QĐ-UBND Về việc công nhận Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 30
 24-09-2021Quyết định số 2409/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (lần 3) 32
 27-09-2021Quyết định số 2411/QĐ-UBND Công nhận xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 38
 27-09-2021Quyết định số 2413/QĐ-UBND Công nhận xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 39
 27-09-2021Quyết định số 2415/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Minh Phương, thành phố Việt Trì40
 04-10-2021Quyết định số 2472/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ 44
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365