Công báo Số 19 Năm 2021

 Năm 2021  Số 19 Ngày 5 tháng 7 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 26-04-2021Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Thọ2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 18-06-2021Quyết định số 1405/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ 6
 23-06-2021Quyết định số 1438/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm quy trình “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 9
 23-06-2021Quyết định số 1446/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (lần 2)17
 23-06-2021Quyết định số 1434/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ sở: trợ giúp xã hội, trợ giúp trẻ em trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 24
 24-06-2021Quyết định số 1454/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 28
 24-06-2021Quyết định số 1477/QĐ-UBND Về việc phân bổ nguồn kinh phí quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021 35
 24-06-2021Quyết định số 1478/QĐ-UBND V/v cấp kinh phí chi trả mai táng phí cho thân nhân các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo (Đợt 3) năm 2021 38
 05-07-2021Quyết định số 1571/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ 43
 07-07-2021Quyết định số 1622/QĐ-UBND Về việc cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 202161
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365