Công báo Số 08 Năm 2021

 Năm 2021  Số 08 Ngày 16 tháng 3 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 08-03-2021Quyết định số 577/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá cây giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng tập trung và cây phân tán trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 20212
 09-03-2021Quyết định số 857/QĐ-UBND Về việc công bố Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá - nước sạch nông thôn năm 2020 trên đại bàn tỉnh Phú Thọ 5
 10-03-2021Quyết định số 575/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (lần 1)8
 10-03-2021Quyết định số 576/QĐ-UBND Về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Phú Thọ 11
 11-03-2021Quyết định số 593/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ 14
 11-03-2021Quyết định số 581/QĐ-UBND Về việc chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho UBND xã Sơn Vi thực hiện dự án xây dựng hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Con Trám, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 18
 11-03-2021Quyết định số 590/QĐ-UBND Phê duyệt hỗ trợ dự án “Liên kết tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản trên địa bàn huyện Thanh Thuỷ”21
 15-03-2021Quyết định số 608/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ 25
 15-03-2021Quyết định số 609/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ 36
 15-03-2021Quyết định số 612/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán năm 2020 kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg 41
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365