Công báo Số 17 Năm 2021

 Năm 2021  Số 17 Ngày 8 tháng 6 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 25-05-2021Quyết định số 1189 /QĐ-UBND Công nhận xã Minh Lương, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 2
 25-05-2021Quyết định số 1191/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ 3
 25-05-2021Quyết định số 1194/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ 11
 26-05-2021Quyết định số 1202/QĐ-UBND V/v cấp kinh phí cho các đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ18
 01-06-2021Quyết định số 1242/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ 20
 02-06-2021Quyết định số 1254/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì24
 03-06-2021Quyết định số 1258/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ 28
 03-06-2021Quyết định số 1264/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ năm 2021 41
 06-06-2021Quyết định số 1279/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (lần 2) 46
 08-06-2021Quyết định số 1293/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Phú Thọ 52
 17-05-2021Quyết định số 1110/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh 57
 31-05-2021Quyết định số 1225/QĐ-UBND Quy định về việc thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 60
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365