Công báo Số 18 Năm 2021

 Năm 2021  Số 18 Ngày 17 tháng 6 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 08-06-2021Quyết định số 9/2021/QĐ-UBND Ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 10-06-2021Quyết định số 1314/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chí phân loại, đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 20
 10-06-2021Quyết định số 1317/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 40
 12-06-2021Quyết định số 1344/QĐ-UBND Về việc duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 51
 14-06-2021Quyết định số 1347/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực lao động, việc làm, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ 60
 15-06-2021Quyết định số 1379/QĐ-UBND Về việc thành lập Cụm công nghiệp Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 67
 16-06-2021Quyết định số 1363/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ 71
 16-06-2021Quyết định số 1366/QĐ-UBND Về việc thành lập Cụm công nghiệp Đồng Lạc, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 83
 16-06-2021Quyết định số 1369/QĐ-UBND Về việc thành lập cụm công nghiệp Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 87
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365